ორშ - პარ 10:00-18:00 / შაბ 10:00 - 16:00

თანხმობა მონაცემების დამუშავების თაობაზე

მე, თქვენი სახელი თქვენი გვარი, პირადი ნომერი თქვენი პირადი ნომერი, გამოვხატავ თანხმობას და უფლებას ვაძლევ შპს 'დიზი' (საიდენტიფიკაციო ნომერი 436048778), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და პირობებით, დაამუშაოს წინამდებარე განაცხადში, კრედიტორთან დაცული, ასევე, ჩემ შესახებ საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროებში დაცული და მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ჩემი, როგორც მომავალი ლიზინგის მიმღები/თავდების/უზრუნველყოფის საშუალების მიმწოდებლის გადახდისუნარიანობის ანალიზის მიზნით.

გაცნობიერებული მაქვს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები, რომ მონაცემთა სუბიექტის/მომხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.

აღნიშნული თანხმობა მოქმედია ხელმოწერიდან/დადასტურებიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში.

თქვენი სახელი თქვენი გვარი, პირადი ნომერი თქვენი პირადი ნომერი

ვერიფიკაციის გავლის თარიღი
თარიღი

ვერიფიკაციის გასავლელად დააჭირეთ მოცემულ ღილაკს:
ვერიფიკაციის გავლის ინსტრუქცია

Გადახდის გრაფიკი

ყოველთვიული შენატანი

5 991

დამატებული პროცენტი

5 991

სრული დასაბრუნებელი თანხა

5 991

ყოველთვიური შენატანი ძირი თანხა პროცენტი დარჩენილი სესხი
01 5 991 5 991 5 991 5 991
01 5 991 5 991 5 991 5 991
სულ: 72 631 50 000 5 991 0